Alanyan suomalaiset ry dernek tüzüğü

 

1 Derneğin adı ve merkezi

Derneğin adı Alanyan suomalaiset ry’dir ve merkezi Helsinki’dir. Bundan böyle dernek olarak adlandırılacaktır.

 

2 Derneğin amaçı ve faaliyet alanları 

Derneğin amaçı, Fin toplumuna Türk kültürü ve Alanya bölgesinin tanıtımına ve Türk toplumuna Finlandiya ve Finlilerin tanıtımına katkıda bulunmaktır.  Amaçlar doğrultusunda dernekce sürdürülecek çalışma konuları

- Derneğin internet sitesinin içeriğini yönetmek  

- Konferans ve eğitim çalışmaları düzenlemek

- Kütüphaneyi işletmek 

- Kutlamalar ve üyelere yönelik diğer etkinlikler düzenlemek

- Üyelere yönelik spor ve eğlence etkinliklerin gerçeklestirmesine ve gezi düzenlemesine katkıda bulunmak.

 Dernek taşınmaz ve taşınır mal edinebilir. 

 

3 Üyelik 

Derneğin amaç ve tüzüğünü benimseyen her kişi ve her dernek derneğe üye olma hakkına sahiptir. Üyelik başvuruları dernek yönetim kurulunca kabul edilir. Dernek genel kurulca, yönetim kurulu tavsiyesi üzerine derneğe fahri üye veya onursal başkanı kabul edilebilir. Derneğe uzun süreli veya önemli destek sağlamış kişiler fahri üyeliğine kabul edilebilir. Onursal başkanlığına daha önce dernek amaçlarının gerçekleştirmesinde üstün başarı gösteren eski dernek başkanları kabul edilebilir. 

 

4 Üyelikten çıkma ve çıkarma 

Her üye yönetim kuruluna veya yönetim kurulu başkanına yazılı olarak bildirmek kaydıyla ya da istifasını genel kurul tutanağına kaydederek dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelik aidatını ödemeyi ihmal eden veya dernekte ya da derneğin dışında sergilediği davranışlarıyla derneği oldukça büyük zarara uğratan kişi yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir. 

 

5 Üyelik aidatları

Yıllık üyelik aidat miktarı dernek genel kurul kararıyla belirlenir. Fahri üye ve onursal dernek başkanı aidat ödemez. 

 

6 Dernek yönetim kurulu

Dernek faaliyetleri genel kurulca seçilen bir başkan, 5-8 asli ve 7 yedek üyeden oluşan yönetim kurulunca yönetilir. Yönetim kurulu faaliyet dönemi iki genel kurul arasındakı dönemdir. Yönetim kurulu, kendi aralarından bir başkan vekili, kendi aralarından veya dışarıdan bir yazman, bir sayman ve diğer gerekli görevlileri belirler. Yönetim kurulu, başkanın veya başkan müsait olmadığı takdirde başkan vekilinin gerekli gördüğü hallerde ya da yönetim kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının isteği üzerine toplanır. 

Yönetim kurulu karar nisabı üye tamsaysının en az yarısının, başkan ya da başkan vekili dahil, katılmasıyla mevcut. Kararlar toplantıya katılan üye saysının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halınde sonuç başkanın kullandığı oyla belirlenir, ancak seçim için yapılacak oylamalarda kura çekilir. 

 

7 Dernek adına imza atma yetkisi 

Yönetim kurulu başkanı, başkan vekili, yazman veya sayman, ikisi birlikte, dernek adına müşterek imza atma yetkisine sahip.  

 

8 Mali yıl ve hesap denetimi 

Derneğin mali yılı bir takvim yılıdır. Yıllık bilanço gerekli eklerle birlikte ve yönetim kurulunun faaliyet  raporu genel kuruldan en az bir ay önceden hesap ve faaliyet denetçisine verilir. Denetçi, genel kurul tarihinden en az iki hafta önceden yazılı denetleme raporunu yönetim kuruluna verir. 

 

9 Genel kurul 

Dernek genel kurul yönetim kurulunca kararlaştırılan gün Mart-Mayis aylarında toplanır. Genel kurul, dernek genel kurulca verilen karar üzerine ya da yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da oylamaya katılma hakkı olan dernek üyelerinin tam saysının onda birinin (1/10) yazılı 

isteği üzerine yönetim kuruluna ayrıca bildirilmiş konu üzerine olağanüstü toplanır.  Genel kurul, yönetim kuruluna ibraz edilen yazılı isteği üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır. 

Genel kurul, yönetim kurulu kararına göre ya Finlandiya’da ya da Türkiye’de toplanır. 

Genel kurulda her üyenin birer oy hakkı vardır. Genel kurur kararları, verilen oyların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde genel kurul başkanının kullandığı oy belirleycidir, ancak seçim için yapılacak oylamalarda sonuç kurayla belirlenir.  

 

10 Çağrı usulü 

Dernek genel kurul, en az yedi (7) gün önceden yönetim kurulunca derneğin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplanmaya çağrılır. 

 

11 Genel kurul 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır: 

1. Açılış. 

2. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir yazman ve iki (2) tutanak denetçisi seçilir. Seçilenler gerekli görüldüğü hallerde oy sayma işlemiyle de görevlendirilebilir.  

3. Toplantıda asgari nisabının mevcut olup olmadığı ve çağrının usulüne uygun yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi. 

4. Gündemin onaylanması. 

5. Yıllık bilançonun, yönetim kurulunun yıllık faaliyet  ve denetçi raporlarının görüşülmesi. 

6. Yıllık bilançonun kabul edilmesi ve yönetim kurulunun ve diğer sorumluların ibrası. 

7. Yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet planın, bütçenin ve üyelik aidatlarının onaylanması. 

8. Yönetim kurulu başkanı ve diğer üyelerin seçilmesi. 

9. Bir (1) hesap veya faaliyet denetçisinin ve bir denetçi vekilinin seçilmesi. 

 

11 Gündemdeki diğer maddeler 

Genel kurul gündemine bir konuyu getirmek isteyen ve onun çağrıda yer alan gündemine yazılmasını isteyen üye, konuyu iki (2) hafta önceden yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmeli. 

 

12 Tüzük değişikliği ve derneğin feshi  

Tüzük değişikliğiyle ilişkin kararı bir genel kurulda ve derneğin feshine ilişkin kararı birbirini izleyen iki genel kurulda verilen oyların en az dörtte üç (3/4) çoğunluğuyla alınır. Toplantıya ait çağrıda, tüzük değişikliği veya derneğin feshinin gündemde olduğu bildirilir. 

Feshe ilişkin genel kurul kararı alındığında veya derneğin kendiliğinden sona erme hali kesinleştiğinde derneğin malvarlığı fesih kararı alan genel kurulca uygun görülen şekilde derneğin amaç ve faaliyetleriyle ayni doğrultuda olan sivil toplumu destekleme amaçıyla kullanılır.