Alanyan suomalaiset ry:n säännöt

 

1  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Alanyan suomalaiset ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Jäljempänä käytetään nimitystä yhdistys.

 

2  Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisten tuntemusta Turkin kulttuurista ja Alanyan seudusta sekä

turkkilaisten tuntemusta Suomesta ja suomalaisuudesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys muun muassa

- ylläpitää kotisivuja internetissä

- järjestää luento- ja koulutustilaisuuksia

- ylläpitää kirjastoa

- järjestää juhlatilaisuuksia ja muita jäsentapahtumia

- myötävaikuttaa harrastuspiirien toimintamahdollisuuksiin ja retkien järjestämisiin

Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

3  Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta päättää kutsua yhdistykselle kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan,

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti tai pitkäaikaisesti toiminut yhdistyksen etujen mukaisesti.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajana toiminut henkilö, jonka panos yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi on ollut poikkeuksellisen merkittävä.

 

4  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai pyytämällä merkittäväksi eronsa pöytäkirjaan yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

 

5  Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

 

6  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 5-8 jäsentä, ja 3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8  Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti Suomessa tai Turkissa.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10  Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla internetissä julkaistavalla ilmoituksella.

 

11  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarpeen tullen myös äänten laskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9. Valitaan yksi (1) tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä sääntöjen osalta yhdessä ja purkamisen osalta kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, yhdistyksen varat käytetään purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.